Srbija – država Velikog E-Brata

Categories InternetPosted on
Veliki brat vas gleda
Veliki brat vas gleda
Veliki brat vas gleda

Ovo je stvarno prevršilo svaku meru! Samo što sam čuo preko Slobinog Internodium, morao sam da reagujem i dignem glas protiv stavaranja nove države Velikog Brata. Ono što je možda bilo očekivano od totalitarnih režima, dešava nam se danas, paradoksalno u doba “pune demokratije” i proevropske vlade.

RATEL kao vladino telo za regulisanje telekomunikacija, na mala vrata, kroz nekakav tehnički dokument, bezazleno nazvan “TEHNIČKI USLOVI ZA PODSISTEME, UREĐAJE, OPREMU I INSTALACIJE INTERNET MREŽE” namenjen Internet provajderima, u Srbiju uvodi totalitaran monitoring svih elektronskih komunikacija od strane “nadležnog organa”.

Pazite samo ovo, šta se traži od Internet provajdera da omoguće “nadležnim ogranima”:
Citat:a) pasivni monitoring Internet aktivnosti u realnom vremenu;
b) prikupljanje i analizu statistike Internet aktivnosti;
v) presretanje elektronske pošte, pridruženih sadržaja (attachment) i
obradu Web mail-a;
g) presretanje IP telefonskog saobraćaja, faksimila i IP video
saobraćaja;
d) presretanje IM (instant messenger) saobraćaja;
đ) presretanje saobraćaja na peer-to-peer mrežama.

Ustav Srbije kaže sledeće (osim ako i njega nisu promenili):
Citat:Tajnost pisama i drugih sredstava opštenja

Član 41.

Tajnost pisama i drugih sredstava komuniciranja je nepovrediva.
Odstupanja su dozvoljena samo na određeno vreme i na osnovu odluke suda, ako su neophodna radi vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom.

Zaštita podataka o ličnosti
Član 42.

Zajemčena je zaštita podataka o ličnosti.
Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuju se zakonom.
Zabranjena je i kažnjiva upotreba podataka o ličnosti izvan svrhe za koju su prikupljeni, u skladu sa zakonom, osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom.
Svako ima pravo da bude obavešten o prikupljenim podacima o svojoj ličnosti, u skladu sa zakonom, i pravo na sudsku zaštitu zbog njihove zloupotrebe.

Ovaj diskutabilni dokument donet je na osnovu člana 55. Zakona o telekomunikacijama koji udrugom stavu kaže ovako:
Citat:Javni telekomunikacioni operator je dužan da kao deo sistema, o sopstvenom trošku, oformi podsisteme, uređaje, opremu i instalacije za zakonom ovlašćeni elektronski nadzor određenih telekomunikacija.

Jedini zakonom ovlašćeni e-nadozor je onaj na osnovu sudske odluke i u slučajevima kada je ugrožena bezbednost Republike Srbije, a to se u ovom podzakonskom dokumentu ne pominje. Navedeni zahtev provajderima “periodično na zahtev dostavlja eksportovanu bazu” je totalno nadzor van zakonskog okvira,

Sledeće, navodi se i zahtev “u realnom vremenu potpuno autonomni pasivni monitoring Internet aktivnosti proizvoljnog pretplatnika i preusmeravanje dolaznog i odlaznog saobraćaja ka akvizicionom centru nadležnog državnog organa.“!!! Znači ne određene osobe koja se krivično goni i za koju se ima ovlašćenje suda, već “proizvoljnog pretplatnika”?!!!!

Ista stavr važi i za e-mail komunikaciju – “pasivni monitoring u realnom vremenu, servisa elektronske pošte i preusmeravanje sadržaja pošte ka akvizicionom centru nadležnih državnih organa.

Ajd i da sve ovo ispune, ali kako će ispuniti ustavnu obavezu – “Svako ima pravo da bude obavešten o prikupljenim podacima o svojoj ličnosti, u skladu sa zakonom“?! Hoće li nas na mesečnom nivou obaveštaviti o prikupljenim informacijama o aktivnostima građana na Internetu, ili ćemo morati da sami idemo u SUP i steknemo “uvid” u stanje dosijea?

Sve u svemu – crno nam se piše.

Please follow and like us:

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *