Blokiranje RSS reklama

Categories Internet marketingPosted on

U nedavnom zapisu pokušao sam da ukratko rezimiram posledice pojave široke ponude RSS izvora, i na neki način, nove prakse distribucije informacija, te sa druge strane široko prihvaćene konzumacije ovog tipa info-stream-a. Dotakao sam se tada imarketinškog potencijala RSS-a, koji može biti zaista veliki, ali kako se ispostavlja, biće sve teže i ostvariti ga.

Naime, većina postojećih newsagregator-a ima implementiranu bar neku vrstu mehanizama za “pročišćavanje” dolaznih RSS “talasa”. Zahvaljujući prirodi i formi XML-a, vrlo je lako izvršiti separaciju bitnog od “nebitnog” i zatim rezultat plasirati krajnjim korisnicima.

Na nesreću oglašivača, po svedočenju samih autora, većina newsreader-a poseduje neku funkciju za filtriranje RSS paketa, od kojih neki čak poseduju i ad-blokatore. Jason Kottke je u zapisuBlocking RSS advertising intervjuisao developer-e najkorišćenijih RSS newsreader-a u kojima su oni predstavili sopstveni pogled na ovaj problem. Prema njihovim izjavama, ako ne već sada, u bliskoj budućnosti će poput web browser-a, svi newsreader-i omogućiti korisnicima potpuniju kontrolu nad prikazom RSS sadržaja.

Please follow and like us: