Ajax za laike

Categories Web produkcijaPosted on

Uvek agilni Luke Wroblewski predstavio je u članku AJAX & Interface Design na vrlo jednostavan, plastičan i prijemčiv načinAjax koncept razvoja Web aplikacija, sa kritičkim osvrtom naimplikacije eksploatacije ovog koncepta u praksi.

Za one neupućene, Ajax koncept predstavlja relativno novi pristup razvoju Web aplikacija koji intenzivno koristi kombinaciju asinhronogJavascript-a, DOM-a, XML-a i XMLhttpRequest funkcije u cilju kreiranjafunkcionalnijih i efikasnijih aplikacija sa bržim odgovorom na akcije korisnika.

Posledica primene Ajaxa je podela Web stranice na manje segmente, koji se putem Javascript poziva, koji se nezavisno mogu “osvežiti” (sadržaj) bez potrebe učitavanja celokupne stranice. Ovo znači i sasvim novi pristup razvoju korisničkog interfejsa.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *