Prve domaće Internet tužbe

Categories InternetPosted on

Pala je i prva domaća [b]tužba za otuđivanje domena[/b], odnosno utvđivanje [b]vlasništva Internet domena[/b] www.exitfest.org

[imgo]http://www.bosniaexpress.com/kultura/images/exitdjava.jpg[/imgo][b]Dušan Kovačević[/b] podneo je tužbu protiv Exit, menadžera Exit-a [b]Bojana Boškovića[/b], [b]Ivana Milivojeva[/b] i [b]Vladana Jolera[/b], kao i internet provajdera “[url]http://www.verat.net/[/url]” i “[url=http://www.neobee.net/]Neobee[/url]”, optuživši ih da su [b]nelegalno preregistrovali domen www.exitfest.org[/b] . Tužba sled i protiv Udruženja EXIT zbog “[b]zloupotrebe žiga i autorskog dela ‘Egzita'[/b]”, kojom će zatražiti privremenu meru zabrane udruženju za korišćenje Brenda. Kovačević na ime [b]odštete traži od tuženih 40 miliona dinara[/b] – “[i]Kako je celokupna prodaja karata za ovogodišnji festival išla preko ovog domena, u pitanju je ozbiljno krivično delo čiji počinioci bi mogli završiti u zatvoru[/i]” – Kovačević.

[quote=”Tekst tužbe”]OPŠTINSKI SUD NOVI SAD

Tužilac: [b]DUŠAN KOVAČEVIÆ iz Novog Sada, ul. Ravanička br. 3,[/b] koga zastupaju:

Tuženi: [b]I UDRUŽENJE GRAÐANA EXIT, Novi Sad, Pozorišni Trg br. 1
II DOO VERAT, Beograd, ul. Alekse Nenadovića br. 19, lice ovlašćeno za
zastupanje-direktor Verica Radović
III IVAN MILIVOJEV, Novi Sad, sa adrese tuženog I-reda
IV BOŠKOVIÆ BOJAN, Novi Sad, sa adrese tuženog I-reda
V JOLER VLADAN, Novi Sad, sa adrese tuženog I-reda
VI DOO NEOBEE, Novi Sad, ul. Jevrejska br. 1, lice ovlašćeno za
zastupanje-direktor Luka Mirković[/b]

T U Ž B A

Radi: utvrđenja prava vlasništva i naknade štete
Vrednost spora: 40.000.000,00 dinara
Primeraka: 7
Priloga: _ + punomoćje
_________________________________________

Činjenično stanje:

Tužilac je imao registrovan domen exitfest.org, koji domen je hostovao na provajderu koji je u vlasništvu tuženog II-reda. Zvaničan administrator predmetnog domena pri provajderu tuženog II-reda bio je Dragan Antonić (Novi Sad, ul. Cara Dušana br. 51). Navedeni administrator domena exitfest.org je i platio registraciju i produženje registracije domena u ime vlasnika, ovde tužioca.

DOKAZ: Nesporno, saslušanje tužioca, tuženog II-reda i Dragana Antonića

Pre nego što bi nastavili sa narativno-činjeničnim delom tužbenog zahteva, svrsishodno je navesti nekoliko činjenica i uopštenih pravila poslovanja koji se primenjuju u ovoj materiji, posebno imajući u vidu njihvu sve učestaliju primenu u današnje vreme.

Naime, internet “domen“ je internet adresa, koju registruju fizička ili pravna lica, pri određenim “provajderima“. Samim činom registracije “registrant“ odn. lice koje je registrovalo određeni domen na svoje ime, postaje i vlasnik tog određenog domena(internet adrese).

“Provajderi“ omogućuju da određen domen (adresa) bude priključen internetu. Kada je jedan domen priključen na internet preko određenog provajdera, odn. kada određen provajder vrši uslugu priključivanja i držanja određenog domena i njegovog sadržaja na internetu, taj odnos i usluga prezentirana od strane provajdera se naziva “hostingom“ određenog domena od strane tog izvesnog provajdera (hosting,engl.reč, prev. ugošćavanje, prim.aut).

U našem konkretnom slučaju, tužilac je bio registrant (vlasnik) domena (internet adrese) exitfest.org, a koji domen je hostovao (bio priključen na internet) na provajderu tuženog II-reda.

Nadalje, kada je neko lice vlasnik, odn. registrant određenog domena, registruje odn. ovlašćuje i svog “administratora“ pri provajderu na kojem hostuje njegov domen, a koji administrator ima i svoju zvaničnu prijavljenu e-mail adresu preko koje komunicira sa provajderom. Ovako prijavljeni administrator je, pravno govoreći, ovlašćeni punomoćnik registranta(vlasnika domena) koji uz pomoć “šifre“ ima mogućnost ulaska u datoteku provajdera koja se odnosi na podatke o domenu.
Shodno navedenom, vlasnik domena preko svog administratora vrši određene korekcije na svom domenu(npr. plaća godišnju naknadu za rezervaciju domena-internet adrese, vrši određene korekcije, vrši transfer(prenos) domena sa jednog provajdera na drugi porvajder, vrši prenos vlasništva nad domenom…), a koje promene administrator unosi u datoteku provajdera, pa je, ukoliko je u skladu sa pravilima, provajder konstatuje i odobrava.

Svaka korekcija u vezi nekog domena, pri provajderu na kojem hostuje, beleži se u tzv. WHOIS datoteci.

Imajući u vidu činjenicu da naše zakonodavstvo još nema zakonske propise koje utvrđuju i regulišu ovu, danas vrlo aktivnu materiju, prvajderi koriste međunarodne, opšte prihvaćene pravilnike u postupanju u ovoj obalsti. Shodno navedenom, tužilac će kao dokaz za ove svoje tvrdnje dostaviti mnogobrojne pravilnike kako domaćih tako i stranih provajdera koja obavljaju delatnost registrovanja internet domena, i isto tako predložiće domaće renomirane stručnjake u svojstvu svedoka-veštaka.

U našem konkretnom slučaju, od kada je domen hostovan na provajderu tuženog II-reda zvaničan administrator domena pri provajderu je bio Dragan Antonić i isto tako registrant odn. vlasnik domena je bio tužilac.

DOKAZ: Nesporno, kao gore, eventualno izvod iz istorijata svih
promena iz datoteke WHOIS od trenutka registracije
domena exitfest.org

Stim u vezi, kada se vrši transfer hostovanja određenog domena na nekom od provajdera nophodno je da takav zahtev (npr. za transfer hostovanja određenog domena sa jednog provajdera na neki drugi provajder) bude “autorizovan” (odobren) od strane zvaničnog administratora predmetnog domena.

Navedeno napominjemo posebno obzirom da je provajder tuženog II-reda primio inicijaciju za transfer domena exitfest.org i provajder tuženog II-reda iako gore navedena inicijacija za transfer nije došla od zvaničnog administratora domena exitfest.org, odn. takav retransfer nije bio autorizovan od strane za to ovlašćenog lica, provajder tuženog II-reda je sproveo takav zahtev i promenio je registranta(vlasnika) domena exitfest.org sa dotadašnjeg vlasnika, ovde tužioca, na tuženog IV-reda, bez znanja i saglasnosti tužioca.

Navedeni transfer je NIŠTAV.

Ovde opet moramo napraviti malu digresiju, sve radi pravilnog i potpunog uvida postupajućeg suda u činjenično stanje ove pravne stvari, pa tako moramo napomenuti i da je tužilac odmah nakon otkrivanja gore nabrojanih prevarnih i nelegalnih radnji zahtevao od tuženog II-reda da izvrši povraćaj domena na “starog” vlasnika, ovde tužioca, međutim tuženi II-reda je paušalno saopštio tužiocu, da je zahtev za transfer bio autorizovan, obzirom da je inicijacija(zahtev) za transfer bila autorizovana obzirom da je zahtev sadržao šifru, a koja šifra jeste bila ispravna i istu je znao i administrator domena exitfest.org .

DOKAZ: Pismo tuženog II-reda br. 875 od 12.06.2006.g

Da sumiramo, provajder tuženog II-reda dobija zahtev-inicijaciju za transfer domena exitfest.org sa dotadašnjeg vlasnika, ovde tužioca, na tuženog IV-reda, a koji zahtev jeste sadržao šifru koja je neophodna prilikom inicijacije takvih promena-transfera. Međutim, ponavljamo, navedena inicijacija nije došla(stigla) sa zvanične e-mail adrese zvaničnog administratora domena exitfest.org, nego je stigla sa neke potpuno nove e-mail adrese, sa koje zvaničan administrator domena exitfest.org nikada nije komunicirao sa provajderom tuženog II-reda niti je sa te adrese administrator domena bilo kada pokrenuo-inicirao bilo kakav retransfer.

DOKAZ: Nesprono, saslušanje tuženog II-reda, Dragana Antonića,
eventulano drugi dokazi iz datoteke WHIOIS

Da stvar bude još “jednostavnija”, u poslovanju provajdera prilikom primanja gore navedenih ili sličnih zahteva za transfer u vezi bilo kog domena, provajder je obavezan da takav zahtev uvek autorizuje dodatnim potvrđivanjem zvaničnog administratora domena na koji se zahtev-inicijacija odnosi na taj način što istom upućuje poseban e-mail(pismo) radi potvrđivanja prethodno iniciranog transfera.

(Ovo u praksi izgleda tako, da provajder nakon primanja određenog zahteva za transfer, iako takav zahtev sadrži odgovarajuću šifru i isti zahtev stiže sa e-mail adrese zvaničnog administratora(što konkretnom prilikom nije bio slučaj) provajder ipak upućuje e-mail zvaničnom administratoru domena na njegovu zvaničnu prijavljenu e-mail adresu, sa kojim e-mailom ga informiše da je određeni transfer iniciran i kojim e-mailom provajder traži od administratora domena da takvu inicijaciju za transfer potvrdi.)

Nadalje, a opet radi omogućavanja što pravilnijeg i što potpunijeg utvrđivanja činjeničnog stanja, moramo napomenuti da razlog zašto je navedeni nelegalni zahtev za transfer vlasnika predmetnog domena imao odgovarajuću šifru leži u činjenici, što je zvaničan administrator domena exitfest.org navedenu šifru jednom saopštio tuženom V-reda kada je administrator bio odsutan i iz objektivnih razloga sprečen, a neke korekcije na domenu su morale izvršiti. Tuženi V-reda je zloupotrebom, nesavesno i prevarno naveo šifru (koju je ranije dobio od administratora domena) u zahtevu za transfer vlasnika domena exitfest.org. sa tužioca na tuženog IV-reda.

DOKAZ: Saslušanje tuženog V-reda

Na kraju, ali ne i najmanje važno, tuženi IV-reda, iako nelegalno stekavši domen exitfest.org, posle kratkog vremena izvršio je transfer vlasnika domena na tuženog I-reda, čiji je predsednik tuženi III-reda. Nakon ove promene vrši se transfer hostovanja domena sa provajdera tuženog II-reda na provajder tuženog VI-reda a na kojem provajderu se i hostoje predmetni domen i u momentu podnošenja ove tužbe.

Imajući u vidu činjenicu da se domen exitfest.org posećuje od strane hiljadama korisnika interneta (npr. celokupna predprodaja karata za inostrane goste za festival EXIT 06 vršila se isključivo preko ovog domena), tužilac je trpeo i trpi nenadoknadivu štetu, koju sada, prilikom podnošenja tužbe procenjuje na ukupan znos od 40.000.000,00 dinara.

Tužilac, već sada nagoveštava da će u toku postupka odrediti relevantne stručnjake-veštake nakon čijih nalaza i mišljenja će uskladiti svoj ovako postavljen tužbeni zahtev.

Summa summarum, tužilac predlaže da postupajući sud zakaže ročište za glavnu rapravu, sprovede parnični postupak, te nakon izvđenja svih dokaza donese sledeću

PRESUDU

Tužbeni zahtev tužioca USVAJA SE U CELOSTI KAO OSNOVAN.

UTVRÐUJE SE da je transfer registranta domena exitfest.org sa tužioca DUŠANA KOVAČEVIÆA na tuženog IV-reda BOJANA BOŠKOVIÆA, NIŠTAV.

UTVRÐUJE SE da je transfer registranta domena exitfest.org sa tužioca DUŠANA KOVAČEVIÆA na tuženog I-reda Udruženje građana EXIT, NIŠTAV.

OBAVEZUJE SE tuženi tuženi VI-reda DOO NEOBEE.NET da izvrši promenu vlasnika domena exitfest.org sa tuženog I-reda Udruženja građana EXIT na tužioca DUŠANA KOVAČEVIÆA.

OBAVEZUJU SE tuženi I-V –reda da tuženom solidarno isplate tužiocu iznos od 40.000.000,00 dinara na ime materijlane štete, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana 9.11.2006.godine.

OBAVEZUJU SE tuženi da tužiocu solidarno nadokande sve troškove ovog parničnog postupka sa zakonskom zateznom kamatom počev od presuđenja pa do isplate, SVE ovo u roku od 15 dana pod pretnjom izvršenja.

U Novom Sadu, 9.11.2006. godine[/quote]

Please follow and like us: